Björktorps samfällighetsförening

Björktorps Samfällighetsförening

Bjorktorps samfällighetsförening i Strängnäs

Om föreningen

Björktorps Samfällighetsförening (SFF) är som framgår av namnet en samfällighetsförening. En samfällighetsförenings verksamhet är reglerad på ett helt annat sätt än vad en så kallad ideell förening är.

Grunden är en eller flera gemensamhetsanläggningar (GA). Björktorps SFF har två stycken och de kallas GA1 och GA2.

Vad som kan definieras som gemensamhetsanläggning regleras i ”Anläggningslagen” och en GA kan bara fastställas av Lantmäterimyndigheten vid en så kallad lantmäteriförrättning. Det dokumenteras i ett protokoll där det också framgår vilket andelstal varje fastighet ska ha i gemensamhetsanläggningen.

Förvaltningen av en SFF regleras i sin tur av föreningens stadgar som i sin tur måste följa lagen om ”Förvaltning av samfällighetsföreningar”.

Försäkringar

Föreningen är försäkrad genom medlemskapet i Riksföreningen för enskilda väghållare (REV). All egendom som är föreningens, all verksamhet som ska bedrivas enligt förrättningsprotokollet och stadgarna omfattas av försäkringen.

I försäkringen ingår också en olycksfallförskring som gäller vid arbete i föreningens regi. Observera att ett olycksfall som inträffar vid arbete med ”annat”, än vad som ingår i förrättningsprotokollet och stadgarna, inte omfattas av försäkringen.

För att försäkringen ska gälla, krävs också att arbetet bedrivs i föreningens regi – inte spontant arbete som utförs av medlem eller annan. Finns behov av att utföra arbete så bör föreningens styrelse eller respektive fogde kontaktas.

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Fogdar

Fogdar kan utses av styrelsen och kan sägas vara en viktig förlängning av styrelsens arbete. En fogde har ett delegerat ansvar för ett visst område.

Firmateckning och utgifter

Firmateckning innebär att någon eller några personer kan ingå avtal, utställa löften eller på annat sätt ikläda föreningen skyldigheter och ansvar. I styrelsen har inte utsetts särskilda firmatecknare vilket innebär att styrelsens ordinarie ledamöter alltid måste göra sådana åtaganden gemensamt. Varje organisation, liten eller stor, bör ha en attestordning för utgifter.

 Den attestordning som gäller i vår förening är att: ‐utgift ska normalt vara beslut vid ett styrelsemöte och protokollerad ‐den som får uppdraget att inköpa en vara eller tjänst har att verifiera att leveransen av varan eller tjänsten har levererats och att fakturan överensstämmer med de faktiska förhållandena ‐godkännande av att betalning får ske från föreningens likvidkonto sker genom att två ordinarie ledamöter attesterar fakturan eller kravet ‐utbetalning sker av föreningens kassör och underlaget lämnas för bokföring.

STYRELSEN genom
Lennart Johansson, ordförande

Använd den här länken om du vill veta hur vårt område ser ut. Länken går till Strängnäs Kommuns plankarta över området.

Föreningens stadgar

PS! Utforska gärna innehållet på hemsidorna hos Riksförbundet för enskilda väghållare och Lantmäteriet. Klicka bara på länkarna så öppnas ett nytt fönster.

Vatten och avlopp

Har du problem med vatten eller avlopp se info här.

Fel på pumpar: 0708-42 90 39
Fel på ledningar: 076-104 93 90

Kontakta styrelsen

Om du har idéer eller frågor till styrelsen maila: styrelsen@bjorktorpsff.se

Motioner

Information om hur man går tillväga angående motioner.

Läs om motioner här

GDPR

Information om GDPR för Björktorps samfällighetsförening.

Läs om GDPR här