Björktorps samfällighetsförening

Björktorps Samfällighetsförening

Björktorps samfällighetsförening

Hjärtstartare för boende i Björktorp

Hjärtstartare i Björktops samfällighetsförening

Nu har vi då äntligen fått områdets egna hjärtstartare. Den sitter, som synes på bild, till vänster om dörren på föreningshuset på Telefonvägen 1 i lagom höjd för alla att nå. I skåpet ligger det informationsblad med tydliga instruktioner om hur man använder den. Barnnyckeln ligger även den på plats.

Vill man läsa lite om denna hjärtstartare så klicka på den här länken för att öppna en pdf-fil.

Björktorps Samfällighetsförening

Denna hemsida har tillkommit för att förbättra informationen inom samfällighetsföreningen. Ansvarig för att kanalisera information till medlemmar och förslag eller synpunkter till styrelsen, är föreningens sekreterare. 

Ta möjligheten att ge både ris och ros eller helt enkelt bidra genom värdefulla synpunkter om förbättringar av vägar, grönytor, skog eller bad. 

Passa också på att läsa mer under fliken ”Om föreningen” om vad en samfällighetsförening är för en sorts förening.

Är man nyfiken på lite historia om Björktorp så kan man läsa boken Björktorp, en tillbakablick på liv och händelser i en liten sörmländsk by. Den finns som PDF att ladda ned här.

Meddelanden via mail

Nu har lantmäteriet godkänt och registrerat vår stadgeändring vilket innebär att föreningen kan meddela medlemmarna även via mail.

Vildsvinsjakt

Föreningen har sökt och fått tillstånd att under tiden 20210409-20240408 bedriva vildsvinsjakt på våra ägor. Detta kommer företrädesvis ske på kvällar och nätter. Vid varje tillfälle ska polisen informeras om när och var skjutningen ska äga rum. 

Skjutning ska ske under så betryggande former att skada på person eller egendom inte uppstår. Medlemmar uppmanas att meddela via Facebook eller via sms till jägarna om när och var grisar visat sig.

Tillståndet gäller för:
Jari Othman 070-203 17 81
Anders Karlsson 070-457 29 06
Tim Engelbrektsson 070-580 31 77
Lars Forsell 070-369 74 00

Facebook

Facebook-sidan ”Vi som bor i Björktorp” är till för oss som bor i Björktorp, för att snabbt kunna växla information, idéer, mm.

Styrelsens framställan angående markavtal med fiberleverantörer

Det har upplysts oss i styrelsen att vi ej har mandat att skriva markavtal med tredje man gällande avtal över 5 år. Detta enligt § 51 i lagen om förvaltning av samfälligheter.
För att kunna fullfölja fiberinstallationen i vårt område krävs en fullmakt från medlemmarna, att styrelsen får skriva på markavtal med leverantörerna. Markavtalen löper på allt från 25 till 100 år.

Då detta har uppdagats efter ordinarie årstämma kallas nu till extra årsstämma.
Styrelsen önskar nu bifall i frågan så att fiber kan installeras.

Information från valberedningen

I länken nedan finns information om valberdeningens arbete.
Info från valberdning

För allas trevnad

För allas trevnad i vårt område ber vi alla hundägare/förare att plocka upp hundens avföring.

Sommarvatten

Det finns nu endast ett tappställe för sommarvatten vilket är vid klubbstugan Telefonvägen 1.

Gällande sommarvattnet
Sommarvattnet (föreningens GA2), ligger vilande tillsvidare.

Björktorpsområdet

Aspö-Björktorp som området egentligen heter består av flera olika delar som det kanske inte är så lätt att överblicka. 

Under fliken ”Om föreningen” finns en länk till en plankarta som visar vad området består av, var gränserna går, vilka regler som gäller inom planområdet m m.

Vatten och avlopp

Har du problem med vatten eller avlopp se info här.

Fel på pumpar: 0708-42 90 39
Fel på ledningar: 076-104 93 90

Kontakta styrelsen

Om du har idéer eller frågor till styrelsen maila: styrelsen@bjorktorpsff.se

Motioner

Information om hur man går tillväga angående motioner.

Läs om motioner här

GDPR

Information om GDPR för Björktorps samfällighetsförening.

Läs om GDPR här